Ulus, Milliyetçilik ve Irkçılık

Ulus = Nation (Latince natio’dan, “halk, klan, köken” veya “doğum”, aslen bir “doğum topluluğu” için, “doğmak” fiilinden türetilen) daha büyük grupları veya kolektifleri belirtir. Dil, gelenek, görgü, adet veya soy gibi ortak özellikleri paylaşan insanlardır.

Ancak, terimin bu tanımı ampirik olarak yetersizdir, çünkü örneğin Eric Hobsbawm’a göre hiçbir ulus bu tanımı tam olarak karşılamamaktadır. Ayrıca terim genel dilde, bilimsel temsilde milletin ayrıldığı devlet ve halk terimlerinin eş anlamlısı olarak da kullanılmaktadır. Atfedilen kültürel özellikler, bir halkın veya etnik bir topluluğun ulusal karakteri olarak temsil edilebilir. “Ulus” terimi, insanlar ona aktif olarak atıfta bulunduğunda etkili hale gelen bir yapı olduğunu kanıtlıyor.

Burjuva öncesi dönemde, belirli Avrupa bölgelerinden gelen öğrenciler, ilk üniversitelerde ilgili milletler (örneğin Bavyera milleti) olarak kategorize edildi. (Aslında farklı) devlet ve ulus kavramlarının birleştirildiği veya eşitlendiği devlete bağlı ulus gelişimi, burjuva çağının ve modernitenin başlangıcında gerçekleşti. Bu arka plana karşı, devlet, ulus (kültürel ulus) ve ulus devlet arasında bir ayrım yapılmalıdır. Sadece bir ulus-devlette, devlet yapısı ulus kavramıyla örtüşür.

Ulus kavramı, uluslararası hukuk ve siyaset alanlarında önemlidir.

Fransız Devrimi’nde (1789-1799) olduğu gibi, Ulusal Meclis’te bir anayasası olan bir devlet olarak bir ulus oluşturan siyasi kolektifler için, irade ulusu veya devletin ulusu gibi terimler vardır. Burada devlet ve millet birbirinin yerine kullanılmaktadır. Etnik yapılar yerine “özgürlük, eşitlik, kardeşlik” gibi ortak idealler, ulus topluluğunu bilinçli olarak bir arada tutan temel görevi görür. Bu bağlamda, ortak bir ulusun yaratılmasını mümkün kılmak için bölgesel veya diğer belirli grup bağlarının atılması gerektiği de öne sürülmüştür. Ulusa ait olmak, genellikle bir özgürleşme vaadi ve asimile olma zorunluluğuyla bağlantılıydı.

Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanca konuşan nüfus gruplarından oluşan İsviçre Konfederasyonu, heterojen bir halktan oluşan bir irade ulusu olarak kabul edilir. Öte yandan, bir etnik ulus veya kültürel ulus, Arap dili ve kültür alanı gibi uluslar üstü bir kültürel alan aynı zamanda ulusal bir kimlik ufku olarak hizmet edebileceğinden, tek tip bir ulusal halk oluşturması gerekmez. Etnik bir ulus oluşturan insanlar, etnolojik anlamda da halk olarak ele alınmaktadır. Çok etnikli devletlerin etnik gruplarına veya milliyetlerine ek olarak, bu aynı zamanda ulus devletlerdeki etnik azınlıklar, örneğin Rusya’daki Chukchiler için de geçerli olabilir.

Ulusun toplumsal inşası bir dizi çelişkide kendini gösterir. Örneğin, dil her zaman ulusal tanımlayıcı bir özellik olarak kullanılamaz. Örneğin Almanca konuşan ülkelerde (Avusturya, Almanya, İsviçre) ortak bir ulus yoktur. Lusophonia ile kültürel bağlarına rağmen, Brezilya ve Portekiz gibi devletler ortak bir ulus değildir çünkü farklı devlet inşa süreçleri (→ ulus inşası, devlet inşası) yaşamışlardır.

Sosyal bilim terimi olarak ulus

Sosyal bilimler bağlamında bu terim çok farklı şekillerde kullanılır, örneğin Ferdinand Tönnies tarafından arzu edilen bir toplum olarak, hayali bir topluluk olarak (karşı kavramı Rogers Brubaker) veya yukarıdaki terimlerin bir kombinasyonu olarak ( Anthony D. Smith). Tarihçi Otto Dann, ulusu “siyasi bir irade topluluğu” oluşturan bir toplum olarak tanımlar. Ortak bir tarihsel deneyime dayanır ve kendisini dayanışmaya dayalı bir topluluk olarak görür. Bir ulusun tüm üyeleri yasal olarak eşittir ve ortak siyasi kültür hakkında temel bir fikir birliğini paylaşır. Her ulus, sözde anavatan denilen belirli bir bölgeye dayanır. Her ulusun temel amacı, vatandaşlarının yaşam koşullarını (egemenlik) bağımsız olarak şekillendirebileceği ulus devlettir.

Siyaset bilimi terimi olarak ulus

Herhangi bir ortak kökene, kültüre veya dil topluluğuna ait olmayan siyasi bir topluluk için, halkının ulusal kimliğine atıfta bulunmayan bir devlet de düşünülebilir. Bununla birlikte, çoğu durumda, burada bir ulus olarak bir birliktelik duygusu da varsayılır. Bu, vatandaşları için sosyo-psikolojik olarak şekillendirici bir yaşam ve yaşam alanı olarak birleşik, politik olarak egemen, organize ve düzenli bir devletin birleştirici karakterini vurgulamayı amaçlamaktadır. Tanımı gereği farklı milliyetlerin anavatanlarına sahip olduğu klasik çok etnikli devletlerde, farklı ve bazen rekabet halinde olan ulusal kimliklerin gerilim dolu çelişkileri sıklıkla bu bağlamda ortaya çıkar ve bunları farklı çözüm stratejileri ile karşılıklı anlaşma yoluyla çözmeye çalışılır. (kısmi özerklik, parite modelleri vb.).

Merkezi bir devlet olan Fransa’da, Grande Nation sembolü altında mülkleri temsil etmek için girişimlerde bulunulur, aynı zamanda bölgelerin, hanedanların ve etnik grupların özerk özlemlerini de temsil eder. Bretonları, Korsikalıları, Baskları ve Alsasları Fransız devletine entegre etmek; anadillerini Fransız devlet diliyle değiştirmek için bazı girişimlerde bulunuldu. Bugün, onların bakımı yine çok belirgindir. Buna karşılık, örneğin, kendisini sözde bir irade ulusu olarak gören ve sakinleri farklı dil topluluklarına mensup olan (İsviçre Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanca konuşan topluluklardan oluşur) çok etnikli İsviçre devleti vardır. Kanada, ABD veya Arjantin gibi göçmenlik ülkeleri, tarihsel olarak çok daha eski Avrupa uluslarının tipik özelliklerinden yoksundur, ancak yine de bu terimi çok ciddiye almaktadırlar. Kuzey Amerika kıtasının Kızılderilileri kendilerini giderek bağımsız Hint uluslarına ait olarak görüyorlar.

Bütün bu örneklerde görüldüğü gibi Kürdler bir ulus, Kürdistan’ın da bir ülke olduğu gerçeği vardır. Kürdlerin Arap, Fars ve Türkler ile ortak hiçbir yanı yoktur ve bu halklar Kürdistan’da sadece işgalci konumundadırlar.

Milliyetçilik

Milliyetçilik, bir ulusun tüm üyeleri arasında özdeşleşme ve dayanışma için çabalayan ve onları egemen bir devlette birleştirmek isteyen bir ideolojidir. Milliyetçilikler (başlangıçta) ulusal hareketler tarafından taşınır ve ulus devletlerde de ilgili siyasi sistem tarafından yeniden üretilir. İlgili milliyetçiliğin ortaya çıkış tarihine bağlı olarak, desteklediği ulusun kimliği farklı şekilde doldurulur. Ayırt edici belirteçler milliyet, kültürel, etnik, dini ve/veya soy özelliklerini içerebilir.

19. yüzyıl başlangıçta milliyetçilik terimini bilmiyordu, sadece ulus-devlet ilkesini (Eric Hobsbawm) biliyordu. Ulusal çabaların amacı, parçalanmış bölgeleri birleştirmek, büyük ölçekli ticaret bölgeleri yaratmak, kültürü, yönetimi ve lingua franca’yı ulusal bir ekonominin çıkarına birleştirmekti. Hukuki-felsefi anlamda millet, “milli halktır”. Bu, bir bölgenin tüm sakinlerini içermek zorunda değildir; örneğin Amerika Birleşik Devletleri uzun bir süre Afrikalı köleleri veya yerli halkları içermedi. 19. yüzyılda, ulus-devletlerin çoğu “ulusal insanlarını” nüfusun dışlanmış kesimlerini içerecek şekilde genişletti ve tüm vatandaşlara daha geniş haklar verdi. Genel olarak, ulus devlet fikri, modern devlet olma fikriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Buna göre Yahudilerin kurtuluşu, serbest oy hakkı, tek tip mevzuat ve tüm vatandaşlar için eşit haklar, ulus devlet fikri çerçevesinde uygulandı.

Bir kitle ideolojisi olarak milliyetçilik, 19. yüzyılda artan bir güç kazandı ve heterojen ulusal halkları birleştirici bir benlik imajı aracılığıyla birleştirdi. Tarihsel olarak, milliyetçi fikirler ilk olarak 18. yüzyılın sonlarında Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Fransız Devrimi ile bağlantılı olarak siyasi açıdan önemli bir etki yarattı. 19. yüzyılda, Fransız devlet ulusuyla karşılaştırıldığında, Alman kültürel ulusu veya Bulgar yeniden doğuşu gibi ulusun daha etnik bir görüntüsünü taşıyan Avrupa ulusları kuruldu. (Ayrıca bakınız: Bulgarophilia) Avrupa dışında sömürgecilikten bağımsızlaşma çabaları sonucunda yeni ulusal devletler ortaya çıkmıştır. Milliyetçilikler, en azından 20. yüzyılda uluslararası hukuk düzeyinde halkların kendi kaderini tayin hakkının tesis edilmesinden bu yana küresel düzeyde hegemonik bir ideoloji olmuştur.

Milliyetçilik belirli bir siyasi sisteme bağlı değildir: Milliyetçiliklerin başarısının başlangıcında aydınlanmış devlet modelleri hüküm sürerken, daha sonra farklı milliyetçilikler de Nasyonal Sosyalizme kadar ve dahil olmak üzere monarşist, post-kolonyal, reel sosyalist ve faşist sistemlerle birleştirildi. Milliyetçi hedefler demokrasiler tarafından da izlenir.

Milliyetçilikler -Yugoslav savaşlarında olduğu gibi- devletlerin çöküşüne veya -İtalyan Risorgimento’da olduğu gibi- devletlerin birleşmesine yol açabilir ya da Katalan, Bask, İrlanda ve Kürdler gibi halkları bağımsızlaştırır. 

Milliyetçilik ve ideoloji

Milliyetçilik tek bir ideoloji değildir, ancak farklı milliyetçilikler bazı benzerlikleri paylaşır. 1971’de İngiliz sosyolog Anthony D. Smith, tüm milliyetçileri birleştiren dört inanç belirledi:

  1. İnsanlık, doğal olarak, her bir halkın kendi ulusal karakterine sahip olduğu halklara bölünmüştür. Ancak onların gelişmesiyle verimli ve uyumlu bir milletler topluluğu ortaya çıkabilir.
  2. Bu ulusal kendini gerçekleştirmeyi başarmak için, insanlar kendi halklarıyla, uluslarıyla özdeşleşmek zorunda kalacaklardı. Ortaya çıkan sadakat, tüm sadakatlerin üzerindedir.
  3. Uluslar ancak kendi devletlerinde kendi hükümetleri ile tam olarak gelişebilirler; bu nedenle, ulusal kendi kaderini tayin hakkına (halkların kendi kaderini tayin hakkı) devredilemez bir hakları vardır.
  4. Dolayısıyla tüm meşru siyasi gücün kaynağı ulustur. Devlet otoritesi sadece kendi iradesine göre hareket etmelidir, aksi takdirde meşruiyetini kaybeder.

Milliyetçilikler özel bir kolektif kimlik biçimi yaratır. “Millete karşı duygusal bağlılık ve sadakat, bağlılık ve bağlılık ölçeğinde üst sıralarda yer aldığında,” milliyetçilik başarılıdır. Uluslar, feodalizmde, dinde, hanedanlarda, devletlerde, sosyal sınıflarda veya kozmopolitlik anlamında insanlıkta olduğu gibi mülkleri değil, birincil siyasi referans çerçevesini temsil eder. Alter, aydınlanmış hümanizmden ulusa entelektüel yeniden yönelim sürecini gösteren Friedrich Meinecke’ye atıfta bulunur.

Sosyolog Eugen Lemberg’in tanımı, milliyetçiliği “büyük ulusal veya yarı-ulusal grupları bütünleştiren” ve dışarıdan bir sınır çizen bağlayıcı bir güç olarak tanımlar. Lemberg’e göre, ortak bir devlet otoritesine tabi olmanın yanı sıra dil, soy, karakter ve kültür eşitliği gibi özellikle tek tip veya benzer yönler birbirine ait olma faktörleri olarak belirtilmelidir.

Milliyetçilik ve Irkçılık 

Kısaca tekrarlarsak; Milliyetçilik kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür

İster sağcı, ister solcu, isterse dindar olsun; devlet ve toprak talebi olan herkes otomatikman milliyetçidir.

“Irkçılık genel olarak çeşitli insan ırkları arasındaki biyolojik farklılıkların kültürel veya bireysel meseleleri de tayin etmesi gerektiğine ve doğal sebeplerle bir ırkın (çoğunlukla kendi ırkının) diğerlerinden üstün olduğuna ve diğerlerine hükmetmeye hakkı olduğuna duyulan inanç veya bu değerleri kabul eden doktrindir. Irkçılık genel hatlarıyla incelendiğinde kendi kanını taşıyan, aynı dili konuşan ve aynı soydan gelenlerin başka soylardan gelenleri aşağılaması olarak algılanır.”

Atatürk, Hitler, Mussolini, Franko örneğin birer faşist ve ırkçıydılar.

“Ne mutlu Türk’üm diyene!”, “Türkiye Türklerindir!” ya da “Bir Türk dünyaya bedeldir!” diyenler örneğin ırkçıdırlar.

Kürdler milliyetçidir ama ırkçı değiller. Çünkü Kürdlerin devlet ve toprak talebi var ama milletini diğer milletlerden en üstün, en iyi, en güzel olduğunu söylemiyorlar, bilakis diğer milletlerle eşit haklar istiyorlar. Bu nedenle sömürgeciliğe karşı çıktıkları için ilericidir.

Kürd milliyetçiliğinin ırkçılık olduğunu söyleyenler, Kürdleri bilinçli olarak bağımsızlık yolunda saptırmak, caydırmak için söylüyorlar. Kürdlerde MHP veya Naziler gibi ırkçı parti yoktur.

İsmail Beşikçi şunları söylüyor: “Milliyetçiliğin iyisi yoktur, her türlü milliyetçilik kötüdür, her türlü milliyetçiliğe karşıyız, etnik milliyetçiliğe karşıyız, her etnik bir guruba devlet gerekmez sözleri Kürdler için, Kürdleri, Kürd hareketini durdurmak için icat edilmiş sözlerdir.”

Milliyetçilik çağında bir millet milliyetçi olmazsa, başka milliyetçiliklerin oyuncağı olmaya mahkûmdur. Milli ordusunu kuramayan bir millet milli birliğini kuramaz. Milli birliğini kuramayan bir millet milli devletini kuramaz.

Kaynak: Almanca Wikipedia

Alan Lezan | 26. 07. 2022

%d blogcu bunu beğendi: